DEEL 1 GENEALOGIE VAN DE FAMILIE COLPA/KOLPA

VOORWOORD

Deze genealogie is een eerste aanzet om de tot nu toe gevonden genealogische gegevens van de families Colpa (met een C!) en Kolpa (met een K!) in hun onderling verband vast te leggen. Bij het opstellen van deze stamboom is, naast eigen onderzoek, gebruik gemaakt van gegevens, die andere onderzoekers reeds eerder hadden verzameld. Deze laatste gegevens bestonden hoofdzakelijk uit een aantal losse stamreeksen (inclusief de broers en zussen). De hierna volgende stamboom bevat voornamelijk gegevens over het voorgeslacht van de familie Kolpa (met een K!). De gegevens over het voorgeslacht van de familie Colpa (met een C!) zijn in deze fase slechts summier onderzocht.

Alle gegevens, die betrekking hebben personen, die vůůr 1913 zijn geboren of getrouwd, resp. vůůr 1931 zijn overleden, zijn afkomstig van registers van de Burgerlijke Stand, verkregen uit de Gemeentelijke Archiefdiensten van Rotterdam en Leiden en uit het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Gegevens van personen, die nŠ 1913 zijn geboren of getrouwd, resp. nŠ 1931 zijn overleden, zijn hoofdzakelijk verkregen uit mondelinge en schriftelijke mededelingen van familieleden. Deze gegevens zijn echter nog lang niet compleet. Toch is er nu voldoende materiaal aanwezig om de eerste fase van dit onderzoek af te ronden. De samensteller van deze genealogie houdt zich gaarne aanbevolen voor aanvullingen en correcties. De genealogische gegevens van nog in leven zijnde personen zijn ? ter wille van hun privacy ? in sommige gevallen slechts verkort weergegeven.

Ter wille van de duidelijkheid zijn de genealogische gegevens op twee verschillende manieren uitgewerkt n.l. in een schematische vorm en in een tabellarische vorm. In beide vormen zijn de generaties aangeduid met Romeinse cijfers. Per generatie zijn de gezinnen aangeduid met een kleine letter achter het Romeinse cijfer. De totale stamboom is opgedeeld in 4 takken, die zijn aangeduid met de letters (A), (B), (C) en (D). Tak (C) is vanaf de zesde generatie opgedeeld in 5 subtakken, aangeduid met de letters (C1) t/m (C5). In afwijking van de gangbare opzet bij genealogieŽn, waar alleen het nageslacht in de mannelijke lijn wordt vermeld, zijn hier ook personen opgenomen in de vrouwelijke lijn, wier kinderen de naam Colpa of Kolpa dragen of droegen. De schematische opzet van deze genealogie wordt voorafgegaan aan een sterk vereenvoudigde stamboom, waarin alleen de nummering van de gezinnen staat vermeld. Voor de tabellarische opzet van deze genealogie is gebruik gemaakt van het computerprogramma Gens Data/D90.

In het tweede deel is tenslotte nog een historische studie gemaakt van de leefwereld van onze voorouders, toen zij in het begin van de zeventiende eeuw vanuit ArmentiŤres in Noord?Frankrijk naar de stad Leiden emigreerden. In dat deel wordt een beeld geschetst van het leven van de burgerlijke bevolking van de stad Leiden aan het eind van de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd. Daarbij wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke, de maatschappelijke, de sociale en de godsdienstige verhoudingen in die tijd.

Tenslotte volgt hier nog een overzicht van de gebruikte afkortingen in deze genealogie:

tr. = getrouwd rl. = relatie
geb. = geboren overl. = overleden
sw. = samenwonen zn. = zoon
ged. = gedoopt dr. = dochter

Samengesteld door Jan J. Kolpa
Rotterdam,
oktober 1996